a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

 

Umowy podpisane z Beneficjentami w latach 2014 – 2022
13,4 tys. umów o dofinansowanie
15,3 mld zł przyznanego dofinansowania

 

Nowe Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Budżet programu: 2,82 mld euro
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – Budżet programu: 1,39 mld euro
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – Budżet programu: 1,37 mld zł Łączne środki w puli to ponad 5 mld euro.